Guerres i revoltes

Corpus de sang (Antoni Estruch)

Malgrat els tractats de pau signats després de la Guerra de Separació i la Guerra dels Trenta Anys, segueixen els conflictes hispano-francesos amb les continues incursions franceses en territori català, sota un clima quasi permanent de 642-104  guerra amb França, i amb aixecaments populars de divers signe (per exemple, l’avalot de les Faves a Manresa i la revolta dels barretines o gorretes en el pla del Llobregat, 1687-89). Enmig d’un creixent sentiment antifrancès, s’arribà a la Guerra dels Nou cisco 640-911  Anys, amb l’ocupació de bona part de Catalunya, inclosa Barcelona, a l’agost de 1697, per part de l’exèrcit francès, com a preludi del conflicte successori que havia de sagnar el país en els anys següents. Conflictes que, en darrer terme, es van perllongar en el temps fins a la darreria del segle XVIII amb l’esclat de la Revolució francesa (1789) i la Guerra Gran (1793-95), continuades després per la Guerra del Francès (1808-1814), i concloses després per les conteses vuitcentistes de caire civil entre liberals i conservadors amb les tres carlinades com a paradigma (1833-40, 1847-49 i 1872-76).

La guerra del francès a Catalunya. Article Antoni Moliner Prada.